The World Citizen Forum 6 Nov-19Nov 2023, NY

The World Citizen Forum 6 Nov-19Nov 2023, NY

We are excited đŸ€žâ€â™€ïž to announce that the World Citizen Forum will be hosting a series of events, with đŸš©early bird tickets now available! These events will cover a wide range of topics related to climate change and sustainable practices and will feature leading experts from around the world.

Website: https://www.theworldcitizenforum.com/

Tickets

🏁 We are committed to sharing the solutions and ideas generated at the forum with the government and NY mayor.

With Julie Thibault-Dury, Thomas Pittau and Benjamin Thibault-Dury

Our sponsors: Climate Fresk USA, Impact Hub New York Metropolitan Area, Simply, Cup Zero, Closiist